Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

(Non-Dutch visitors are refered to the English-  ‘ General Terms & Conditions’ – version
of this document, which can also be found on the site of Giftshop Symbolique.
)


Lees deze Algemene Voorwaarden a.u.b. zorgvuldig door.

Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van deze site en zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze site door iedere persoon, organisatie of bedrijf, in dit document benoemd als Klant, inbegrepen all transacties die plaatsvinden tussen Klant en Symbolique.

Met het plaatsen van een bestelling verklaart Klant akkoord te zijn met onderstaande Algemene Voorwaarden.  1. ALGEMEEN

 

1.1 - Bij het plaatsen van een bestelling zal Klant zoals verzocht Symbolique voorzien van zijn juiste en complete persoonlijke gegevens.

1.2 - Wanneer een bestelling is geplaatst doet Symbolique een orderbevestiging aan Klant toekomen per email. Deze orderbevestiging is gebaseerd op de bestelling zoals gedaan door Klant.
Als betaling van een bestelling direct on-line is gedaan wordt een automatisch gegenereerde orderbevestiging aan de Klant gestuurd per email.
Symbolique zal apart een factuur aan Klant doen toekomen, ongeacht of betaling direct on-line is gedaan.
Ontvangst van een electronische of andere vorm van orderbevestiging staat niet gelijk aan de acceptatie door Symbolique van betreffende bestelling, noch aan een bevestiging van het bod van Symbolique tot verkoop. Symbolique behoudt zich te allen tijden na ontvangst van een bestelling het recht voor om deze bestelling te accepteren of af te wijzen, ongeacht de reden. Het is mogelijk dat Symbolique extra bevestiging of informatie nodig heeft voordat een bestelling wordt geaccepteerd. Een bestelling is niet geaccepteerd tot het moment dat Symbolique hiervoor een factuur aan Klant heeft verstrekt (of het geaccepteerde deel er van).
Niet tegenstaande het hierboven gestelde gaat Klant er mee akkoord dat wanneer Symbolique een bestelling of een deel van een bestelling afwijst of aan Klant minder dan de door Klant bestelde hoeveelheid van een bestelling verstrekt, de volgende mogelijkheden beschikbaar zijn voor Klant; (a) Een creditering zal door Symbolique worden toegepast op de rekening van Klant met betrekking tot het in rekening gebrachte bedrag voor het geannuleerde deel of de niet verstrekte hoeveelheid (als de rekening van Klant reeds voor de bestelling is belast) of (b) Symbolique zal Klant het deel van de bestelling of de niet verstrekte hoeveelheid niet in rekening brengen.

1.3 - Symbolique behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, waarbij de gewijzigde versie van kracht is vanaf het moment dat deze op de Symbolique website staat.
Klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om de "Voorwaarden" Pagina te bezoeken om de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden in te zien.

1.4 - De nietigheid van een deel van deze Algemene Voorwaarden laat de rest van het in deze Algemene Voorwaarden gestelde onverlet.

 

 

  1. PRODUKTEN EN PRIJZEN2.1  On-Line Specificatie en Beschikbaarheid

- Symbolique produkten, prijzen, beschikbaarheid en kortingen (indien aanwezig) kunnen variëren.
- Alle aangeboden artikelen worden zo duidelijk en naar waarheidsgetrouw als mogelijk weergegeven op de Symbolique website.
- Daar waar verschillen zijn tussen de omschrijving en het feitelijke artikel, door bijvoorbeeld type-fouten, onjuiste produkt informatie door de fabrikant, discontinuering van het produkt of onbeschikbaarheid, is Symbolique niet verantwoordelijk voor deze verschillen.
- Prijzen, specificaties en beschikbaarheid van produkten kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder melding. Enige typografische, fotografische of specificatie discrepanties ten aanzien van produkt, prijzen of aanbiedingen zijn onderhevig aan correctie.
-Internet bestellingen genereren een automatische bevestiging en response email. Desalniettemin is Symbolique gerechtigd haar prijzen, produkt omschrijving of specificatie te wijzigen na een orderbevestiging of response email maar vóór verzending in het geval van discrepanties, wijzigingen in markt-omstandigheden, discontinuering van een produkt of onbeschikbaarheid, typografische discrepanties, of enige andere redenen.
- Symbolique zal Klant op de hoogte stellen van correcties of wijzigingen en een verzoek doen aan Klant tot goedkeuring voordat Symbolique betreffende bestelling voltooid. Symbolique zal betreffende bestelling niet voltooien voordat akkoord hiervoor is verkregen van Klant.
- Symbolique heeft het recht verkopen te beperken, met inbegrip van het recht om verkopen aan Doorverkopers te verbieden, zelfs nadat Symbolique betreffende bestelling heeft ontvangen en bevestigd.
- Als het bestelde artikel al gereserveerd of niet in voorraad is dan zal Klant hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

2.2. Prijzen

- Prijzen zijn vermeld in Euro's.
- Vermelde prijzen betreffen prijzen per artikel, mits anders gespecificeerd, en zijn inclusief B.T.W. en verpakkingkosten, exclusief verzend- en eventuele verzekeringskosten, mogelijke douane kosten en/of transactiekosten, welke zullen worden berekend op basis van de inhoud van de bestelling en apart zullen worden vermeld op de factuur van de bestelling als onderdeel van het totale bedrag.
- De berekende B.T.W. (waar van toepassing) is conform huidige Nederlandse tarieven mits anders vermeld. Symbolique behoudt zich het recht voor prijzen te vermelden zonder B.T.W.
- Symbolique biedt geen prijs bescherming polis voor opgeknapte artikelen.
- Alle prijzen zijn aan verandering onderhevig.  1. BETALING VOORWAARDEN


3.1 Betalingswijzen

- Betaling kan op de volgende wijzen plaatsvinden:
-> Reguliere bank overschrijving (voor Klanten binnen Europa)
-> Direct on-line middels iDEAL, MisterCash, SOFORT Banking
-> Direct on-line middels credit-card.

3.2 Betalingsvoorwaarden

- Met verwijzing naar Punt 3.1 ('Betalingswijzen ') dient betaling plaats te vinden door Klant binnen een periode van max. 14 dagen na factuur-datum als betaling niet direct on-line geschiedt ten tijde van het plaatsen van de bestelling maar via regulier bank overschijving. Indien de betaling niet binnen deze termijn door Symbolique is ontvangen, dan zal Klant een schriftelijke herinnering ontvangen met betrekking tot betreffende betaling. Bij het dan nog steeds uitblijven van de betaling is Symbolique gerechtigd om betreffende bestelling te annuleren. Gereserveerde artikelen zullen vervolgens weer op de site ter verkoop beschikbaar worden gesteld.
  4. VOORWAARDEN VAN VERZENDING


4.1
Verpakking

- Alle artikelen worden met zorg verpakt, geschikt voor het betreffende artikel, om risico op beschadiging van een artikel tijdens verzending te minimalizeren.

4.2 Verzending

 - Alle prijzen op deze website zijn exclusief verzendkosten. Deze zullen worden toegevoegd op de orderbevestiging en op de factuur.
- Verzending van bestelde artikelen vindt in principe plaats via een Nederlandse post dienst.
- Het doorsturen van een bestelling vindt plaats voor risico van Klant.
- Artikelen worden met zorg verpakt en verzonden. Tot het moment van bezorging aan Klant ligt de verantwoordelijkheid voor verlies of beschadiging van een artikel bij Symbolique., tenzij het in het bezit is van een derde partij.
- Symbolique verzend internationaal. Als het aflever-adres zich buiten Nederland bevindt wordt Klant, om verrassingen te voorkomen, geadviseerd om voor het plaatsen van de uiteindelijke bestelling te informeren over de verzend- en afhandelingskosten.
- Symbolique is niet verantwoordelijk voor schade of verlies welke kan optreden doordat Klant een onjuist aflever-adres heeft doorgegeven.
- Symbolique doet haar best om bestellingen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden. Wanneer een bestelling is verzonden ontvangt Klant hiervan bericht per email.
- Als een verzending onderhevig is aan oponthoud, omdat het artikel niet in voorraad is of als maar een deel van de bestelling kan worden verzonden, dan ontvangt Klant hiervan zo snel mogelijk bericht per email.  1. ANNULERING


- Als een artikel waarvoor Klant een bestelling bij Symbolique heeft geplaatst niet beschikbaar is, om enige reden, dan zal Symbolique Klant hiervan op de hoogste stellen en, indien mogelijk, Klant een artikel kunnen bieden die Symbolique geschikt acht als een passend alternatief, waarbij rekening wordt gehouden met de karakteristieken van het oorspronkelijk door Klant gekozen artikel. Het staat Klant vrij om niet in te gaan op het bestellen van dit alternatieve artikel.
- Symbolique is gerechtigd om een bestelling te annuleren als betaling voor betreffend artikel uitblijft nadat Symbolique een factuur en een herinnering aan Klant heeft gestuurd. Het gereserveerde artikel zal vervolgens terug in voorraad worden geplaatst en weer voor verkoop beschikbaar komen.
- In overeenstemming met het 'Herroepingsrecht ', welke deel vormt van de
'Wet Verkoop op Afstand ', heeft Klant een periode van 14 werkdagen, vanaf de dag dat een artikel is ontvangen door of namens Klant, waarin Klant een bestelling kan intrekken zonder opgave van redenen waarom Klant heeft besloten de bestelling in te trekken. Binnen deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Klant zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal Klant het artikel in haar originele staat met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Symbolique retourneren.
Symbolique zal zo snel mogelijk, binnen 30 dagen na retour van het artikel, zorgen voor vergoeding van het bedrag dat door Klant is betaald. Verzendkosten voor het retourneren van het artikel zijn voor rekening van Klant.
Omstandigheden waarin Klant geen beroep kan doen op dit 'Herroepingsrecht' omvatten onder anderen:
-> Artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant
-> Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn
-> Artikelen die, vanwege hun aard, niet kunnen worden teruggezonden
-> Artikelen die snel kunnen bederven of verouderen.
-> Wanneer Klant een bedrijf is, hetzij een individu die handelt uit naam van een beroep of bedrijf.
Andere uitzonderingen op dit Herroepingsrecht zijn te vinden in de 'Wet Verkoop of Afstand '.
- Als Klant, om enige reden, een officiële bestelling bij Symbolique wenst te annuleren op een moment nadat deze 14 werkdagen zijn verstreken, dan blijft het totale factuur-bedrag dat aan Klant is berekend van kracht en als Klant de betaling voor de bestelling heeft voldaan vindt geen vergoeding plaats van het bedrag van deze betaling.

 

 

  1. KLACHTEN

- Klant is verplicht een artikel na ontvangst te inspecteren en mogelijke discrepanties aan Symbolique door te geven, waarbij met discrepanties wordt bedoeld dat het artikel duidelijk niet overeenkomt met de omschrijving van het artikel op de Symbolique website. Indien Klant binnen 14 werkdagen na ontvangst van een artikel geen gebruik maakt van het Herroepingsrecht, zoals genoemd onder Punt 5., dan dienen klachten met betrekking tot geleverde artikelen duidelijk en gedetailleerd te zijn en aan Symbolique te worden gestuurd per email binnen maximaal 16 werkdagen na de ontvangst van het artikel (dus binnen 2 werkdagen na de Herroepingsrecht periode van 14 werkdagen), indien nodig voor duidelijke vaststelling van de geldigheid van de klacht ondersteund door foto('s) van betreffend artikel. Als Klant nalaat om binnen deze periode mogelijke discrepanties door te geven aan Symbolique zal er van uit worden gegaan dat artikelen zijn geleverd conform de op de Symbolique website geboden omschrijving van het artikel.
Als een klacht met betrekking tot een artikel gegrond is, te weten dat het geleverde artikel duidelijk niet overeenkomt met de op de Symbolique website geboden omschrijving, en de klacht is ontvangen binnen de hierboven aangegeven periode, dan zal het bedrag van betreffend artikel door Symbolique aan Klant worden vergoed. Berekende verzendkosten en andere extra kosten zullen niet worden vergoed.
Let wel, de kosten voor retournering van een artikel of artikelen aan Symbolique zijn voor rekening van Klant. Indien Klant voor onvoldoende frankering heeft gezorgd wordt de retour-zending niet door Symbolique geaccepteerd of terugbetaald.
- Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen is in alle opzichten de Nederlandse wet van kracht.  1. PRIVACY

 - Symbolique respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Alle persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt voor de afhandeling en levering van een bestelling en/of voor aanbod van commerciële boodschappen c.q. informatie materiaal, zoals nieuwsbrieven en aanbiedingen, en zullen niet aan derden beschikbaar worden gesteld, tenzij deze zijn betrokken bij het bestel-proces of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, zoals in geval van een geschil, waarbij betrokkenheid van derden wordt verlangd.
- De actuele Privacy Policy is in te zien door naar de Privacy Policy pagina te gaan.
Deze Privacy Policy is hierbij middels verwijzing hierin opgenomen en maakt als zodanig onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn bijgewerkt op 07-03-2023
Hiermee komen alle voorgaande versies te vervallen.

Facebook Twitter Pinterest

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media.
Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies, zoals omschreven
in onze Privacy Policy.